Informació Legal

Dades de la Cambra

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Av. Diagonal, 452-454

08006-Barcelona

Telèfon: 902 448 448

c/e: cambra@cambrabcn.org

CIF: Q0873001B

© Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. 2011. Tots els drets reservats.

Nota legal

L’accés al Club Cambra i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquesta nota legal. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el contingut.

Informació legal sobre el Club Cambra

Club Cambra és una xarxa de negocis, de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, basada en el concepte doing business, dirigida a tot el teixit empresarial amb l’objectiu de promoure l’activitat econòmica i empresarial, fomentar la internacionalització, la competitivitat i la formació mitjançant de productes i serveis de Suport.
A aquesta xarxa també s’han adherit les Cambres següents: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida, Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palamós, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, Cambra Oficial de Comerç, Indústria de Tàrrega, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa i Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Valencia.
La titularitat de la plataforma Club Cambra és de La Cambra Oficial de Comerç, Indústria Serveis i Navegació de Barcelona Av. Diagonal, 452-454 – 08006-Barcelona Telèfon: 902 448 448. CIF: Q0873001B.
Les Cambres de Comerç i Industria de Manresa, Lleida i Tàrrega, i les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, Girona, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, Tortosa i Valencia, (d’ara endavant, “les Cambres”) són corporacions de dret públic que es regeixen per la “Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación”.

Condicions de pertinença al Club Cambra

Poden pertànyer al Club Cambra totes les empreses nacionals o estrangeres que duguin a terme activitats en territori nacional, siguin individuals o societàries, així com qualsevol altre empresa que, no realitzant activitats a territori nacional, acrediti estar constituïda legalment. També hi poden pertànyer les persones vinculades a una empresa que compleixi els requisits esmentats.
Tots els serveis i avantatges que comporta la pertinença al Club Cambra, així com el seu àmbit territorial de prestació, es poden consultar a www.clubcambra.com. Les Cambres podran modificar aquests serveis i avantatges sense previ avís, sent aplicables .
La condició de soci del Club Cambra és mantindrà indefinidament mentre es compleixin els requeriments per ser-ho, no sent necessari que el soci manifesti la seva voluntat de renovar aquesta condició.
Les empreses membres del Club Cambra són també membres de la Cambra de la seva demarcació, en cas que compleixin els requisits legals, segons allò que determina la “Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación”.

Modalitats de pertinença al Club Cambra

Totes les empreses que pertanyen al Club Cambra tenen la condició de Soci Bàsic. La inscripció al Club Cambra, en aquesta modalitat, és gratuïta i no comporta el pagament de cap quota. Aquesta modalitat de soci s’identifica mitjançant un carnet, de color grana, en el que figura el nom i el número de soci.
Existeix també la modalitat de Soci Business. Aquesta modalitat de soci s’identifica mitjançant un carnet, de color gris plata, en el que figura el nom, el número de soci, el nom i cognoms d’una persona de contacte de l’empresa i la data de caducitat del carnet. La validesa d’aquest carnet és d’un any a partir del moment de la seva contractació.

Contractació i renovació del carnet Bàsic

Totes les empreses, que utilitzin o contractin qualsevol producte o servei inclòs en el catàleg de les Cambres, de manera automàtica adquireixen la condició de Soci Bàsic del Club Cambra.
La inscripció al Club Cambra, en la modalitat de Soci Bàsic, és gratuïta i no comporta el pagament de cap quota. Aquesta modalitat de soci s’identifica mitjançant un carnet, de color grana, en el que figura el nom de l’empresa i el número de soci.
La inscripció al Club Cambra es farà, preferentment, utilitzant els serveis de les Cambres o bé pel formulari habilitat a l’efecte en www.clubcambra.com, si bé aquesta sol·licitud també es pot realitzar per qualsevol altra mitjà que les Cambres considerin adient.
Un cop realitzada la inscripció, l’empresa rebrà el carnet que l’acredita com a Soci Bàsic del Club Cambra.
La condició de Soci Bàsic del Club Cambra és mantindrà indefinidament mentre es compleixin els requeriments per ser-ho, no sent necessari que el soci manifesti la seva voluntat de renovar aquesta condició.

Contractació i renovació del carnet Business

La modalitat de Soci Business del Club Cambra comporta el pagament d’una quota anual. En el cas que el titular sigui una empresa, s’haurà de personalitzar el carnet, l’empresa haurà d’indicar el nom i els cognoms de la persona que ha d’aparèixer en aquest carnet.
La condició de Soci Business atorga uns avantatges exclusius al seu titular (empresa o autònom), i en el cas de que el titular sigui una empresa, uns altres avantatges exclusius per a la persona designada en el carnet. A www.clubcambra.com, es relacionen tots els seus avantatges actualitzats.

Una empresa, com a titular de Soci Business, pot sol·licitar carnets addicionals, pagant la quota correspondent.

Per a contractar la modalitat de Soci Business del Club Cambra, l’interessat utilitzarà, preferentment, el formulari habilitat a l’efecte en www.clubcambra.com, si bé aquesta sol·licitud també es pot realitzar per qualsevol altra mitjà que les Cambres considerin adient.

El pagament del carnet de Soci Business, es realitzarà mitjançant domiciliació bancària al compte corrent que el Soci ha de facilitar en el moment de la contractació.

Passat un any des de la data d’expedició, el carnet de Soci Business es renovarà automàticament, llevat d’indicació en contra per part del titular, i l’import de la renovació es cobrarà en el mateix compte corrent indicat en el moment de la sol·licitud inicial.

El no pagament de la quota corresponent comportarà automàticament la pèrdua de la condició de Soci Business i del dret a beneficiar-se dels avantatges i serveis exclusius associats a aquesta condició de Soci Business.

Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització. Les Cambres es reserven el dret de modificar-les en qualsevol moment; en aquest cas, entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris de la plataforma des d’aquesta data.
Els continguts de la plataforma, en especial les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s’hi indiqui el contrari, no constitueixen cap tipus d’oferta vinculant. Les Cambres es reserven el dret d’introduir-hi modificacions o d’ometre parcialment o totalment els actuals continguts de la plataforma Club Cambra quan ho considerin oportú, i també el dret d’impedir-hi o restringir-hi l’accés de manera temporal o permanent.

Ús correcte del web

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Nota legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Nota legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir-ne un ús satisfactori a d’altres usuaris.
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres elements que es trobin en el web.
L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals les Cambres presten el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.
L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions (applets), controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de les Cambres o de tercers.
L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta plataforma i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de la Cambra o de tercers que n’han autoritzat l’ús.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, inclosos qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres abans esmentades, creacions i signes distintius sense l’autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir infracció digna de sanció per la legislació vigent.
No obstant això, al seu compte i risc, l’usuari pot descarregar o copiar aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Les Cambres o de tercers que han autoritzat l’ús. En especial, no pot alterar-los, modificar-los o suprimir-los ni totalment ni parcialment. En cap cas, això significa una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Les Cambres.
Queda prohibit, tret dels casos en què ho autoritzin expressament les Cambres, establir enllaços o hiperenllaços des de portals o llocs web de tercers a pàgines web del Club Cambra diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l’adreça URL http://www.Club Cambra.com, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web del Club Cambra o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Règim de responsabilitat

Responsabilitat de la Cambra pel que fa a la utilització del Club Cambra:

• L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se a causa de la utilització d’aquest web i les Cambres estan exonerades de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

• L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra les Cambres i basades en la utilització del web per part de l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a les Cambres amb motiu de reclamacions o d’accions legals.

Responsabilitat de les Cambres pel que fa al funcionament del Club Cambra:

• Les Cambres exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes.

• Així mateix, les Cambres s’exoneren de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes fora del seu control.

Responsabilitat de les Cambres pel que fa als continguts del Club Cambra:

• Les Cambres no són responsables de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de la plataforma del Club Cambra, mitjançant enllaços o hiperenllaços, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços o hiperenllaços a la plataforma del Club Cambra, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius del Club Cambra tret que no tingui l’autorització expressa de les Cambres.

• Les Cambres i els seus proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat en relació amb la informació, els continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o prestats a través de la plataforma Club Cambra per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix grup econòmic, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a això, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que hi siguin aplicables i (viii) qualsevol decisió presa en funció de la informació subministrada a través de la plataforma del Club Cambra.

• Ni Les Cambres, ni els proveïdors d’informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena als control de La Cambra; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de la plataforma del Club Cambra; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del navegador.
Les Cambres no assumeixen cap responsabilitat ni sobre els productes i serveis ofertats pels Partners Club Cambra als Socis del Club, ni pel nivell de servei que prestin. Així mateix, les Cambres tampoc assumeixen cap responsabilitat sobre el productes o serveis de tercers que es difonguin a traves de banners publicitaris, newsletters, o publicacions dels propis socis, dins la web del Club www.clubcambra.com.

Responsabilitat de les Cambres pel que fa als enllaços del Club Cambra:

• Les Cambres declinen tota responsabilitat respecte de la informació que hi hagi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.

• Les Cambres s’exoneren de tota responsabilitat del funcionament dels enllaços, del resultat obtingut a través dels enllaços esmentats, de la veracitat i licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l’usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

Compromís de protecció de dades i compliment de la LSSICE

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les Cambres informen els usuaris que les dades de caràcter personal que ens proporcionin quan emplenin els formularis que s’inclouen en aquesta pàgina s’aplegaran en fitxers la responsable dels quals és la Cambra, i seran tractades amb la finalitat de poder prestar els serveis corporatius. També es poden incloure en llistes d’empreses sol·licitades per tercers que vulguin contactar amb persones o empreses de la demarcació de la Cambra, o que tinguin o hagin tingut algun tipus de relació amb la Cambra; i poden ser subministrades a persones, entitats o empreses, nacionals o estrangeres, el lloc de residència de les quals pot estar ubicat en països que no disposin d’una normativa de protecció de dades personals equivalent a l’espanyola. El fet d’emplenar un formulari d’aquest web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.
L’usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar els drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se a la Cambra mitjançant el correu electrònic (atencioalclient@cambrabcn.org), el número de fax (934 169 301), o el correu postal (av. Diagonal, 452 • 08006 Barcelona).

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquest avís legal s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, les Cambres i l’usuari renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de la Cambra corresponent per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, les Cambres i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili de la Cambra corresponent.