Condicions d’ús

Compartir contingut i informació

L’usuari pot compartir documents, però ha de tenir els drets corresponents i no pot mai atribuir-se l’autoria d’un document que no li correspon.

L’usuari pot compartir enllaços, sempre que no corresponguin a contingut il·legal, potencialment ofensiu o lesiu de les llibertats personals.

L’usuari pot compartir opinions i altres missatges de text. Tota opinió pertany només al seu autor, i no és representativa en cap moment de la línea de pensament de Club Cambra.

El contingut abocat a Club Cambra ha de estar vinculat amb l’activitat professional de l’usuari.

El contingut publicat a la pàgina de la empresa és públic i visible per tothom.

L’usuari manté els drets sobre els documents i els missatges que escrigui a la plataforma, i pot esborrar-los quan cregui convenient.

El contingut publicat a Club Cambra pot ser vist per altres membres de Club Cambra. Club Cambra no és responsabilitza de l’ús que facin els membres d’aquesta informació.

Si cap document, enllaç o missatge es tracta de contingut il·legal, confidencial, inexacte, potencialment ofensiu o lesiu de les llibertats personals, serà esborrat pels administradors.

Si l’usuari continua publicant contingut inadequat l’administrador pot enviar-li un missatge privat d’avís, o esborrar directament la seva compta, si ho creu adequat.

Club Cambra escoltarà els suggeriments de millora dels usuaris, i podrà aplicar-los sense cap obligació econòmica.

Legalitat

L’usuari ha de complir sempre amb la legalitat aplicable. Els missatges han de basar-se en un respecte mutu.

L’usuari no pot promoure ni portar a terme activitats il·legals o discriminatòries dins de Club Cambra.

L’usuari no pot enviar missatges privats no desitjats de forma indiscriminada. L’enviament massiu de missatges privats es considerarà “spam” i pot ser motiu de bloqueig de l’usuari responsable.

L’usuari no pot recollir informació d’altres membres o accedir a Club Cambra utilitzant mitjans automatitzats com a bots, spiders, etc. Tampoc no pot introduir en la plataforma virus i altre malware.

L’usuari no pot demanar les dades a un altre usuari, ni compartir amb altres la seva contrasenya.

L’usuari no pot organitzar cap promoció dins de Club Cambra sense informar als administradors. Els administradors donaran de baixa els usuaris responsables de les promocions no autoritzades.

L’usuari no pot animar a altres a violar les condicions d’ús.

L’usuari no pot fer-se passar per un administrador de Club Cambra. Tot usuari que es faci passar per un administrador serà donat de baixa automàticament.

Club Cambra no es responsabilitza, dona suport o registra cap informació, discussió o acord comercial que es porti a terme dins de la plataforma. Si cap empresa denúncia a Club Cambra per causa de la activitat d’un tercer, haurà de ser aquest qui es responsabilitzi.

L’usuari pot reportar qualsevol il·legalitat trucant al 902 448 448 o utilitzant el formulari de contacte.

Dades d’usuari

L’usuari pot ometre informació al seu perfil o al de la seva empresa, però no pot publicar informació falsa ni fer-se passar per un altre. Tota informació falsa serà esborrada pels administradors.

És responsabilitat de l’usuari mantenir la seva informació de contacte i la de la seva empresa actualitzades.

L’usuari no pot utilitzar com a imatge de perfil el logotip de la empresa, ni cap altra imatge que no sigui una foto seva. Tampoc no es poden utilitzar pseudònims.

L’usuari no pot escriure informació en llocs que no corresponen: per exemple, no pot escriure el telèfon al apartat del nom.

L’usuari no pot tenir més d’un perfil personal.

Les dades dels usuaris es publicaran en el web de la comunitat virtual i romandran accessibles per a tots els altres usuaris.

Interacció amb altres usuaris

L’usuari no pot publicar cap missatge o document il·legal, confidencial o discriminatori. Els administradors de Club Cambra podran esborrar el contingut que considerin inadequat. Si l’usuari continua publicant missatges inadequats, se’l donarà de baixa.

L’usuari no pot compartir o publicar contingut d’altres persones o empreses protegit per drets d’autor. Si l’usuari ho fa, se’l enviarà un avís per missatge privat, i si continua se’l donarà de baixa.

L’usuari no ha d’enviar invitacions a Club Cambra a gent que no coneix.

L’usuari no pot compartir informació privada d’altres persones i empreses.

L’usuari no pot utilitzar marques comercials que no li pertanyin, inclosos el logotip, nom i altre material de Club Cambra.

Si un administrador esborra contingut i l’usuari creu que ha estat un error, pot reclamar trucant al 902 448 448 o utilitzant el formulari de contacte.

Productes, promocions i notificacions

Els banners i la secció “productes i serveis” oferiran promocions adequades als membres en funció de la empresa amb la que estiguin vinculats.

L’usuari pot configurar les notificacions per rebre avisos quan altre usuari escrigui un missatge a Club Cambra, algú escrigui un missatge al mur del grup, etc. L’usuari accepta la responsabilitat de mantindre aquestes notificacions en privat.

Canvis en les condicions d’ús: les condicions d’ús podran canviar sempre que Club Cambra ho consideri necessari.

El llenguatge preferent de Club Cambra és el català, tot i que es pot utilitzar en castellà i anglès.

BASES DEL SORTEIG PER A LA PROMOCIÓ COMUNITAT ONLINE CLUB CAMBRA

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (d’ara endavant, la Cambra), realitzarà una promoció dirigida a empreses, amb residència fiscal al territori nacional, que estiguin actives en la comunitat Club Cambra, és a dir, socis que tinguin activat el carnet del Club Cambra i, a més, compleixin els requisits i accions expressats a les bases PRIMERA i TERCERA posteriors, sota la modalitat de sorteig gratuït, que es durà a terme a la ciutat de Barcelona en les dates i condicions que més endavant es detallen.

PRIMERA.- Objectiu, termini de participació i data de celebració del sorteig

L’objectiu de la promoció és divulgar i incentivar la Comunitat Online del Club Cambra.
Poden participar en el sorteig els socis del Club Cambra que compleixin els requisits establerts a la base TERCERA posterior.

El sorteig se celebrarà dins del període comprès entre els dies 22 de gener de 2013 i 18 d’abril de 2013. Es realitzarà un sorteig mensual, fins a un total de 3, en la modalitat de “Moment guanyador”.

SEGONA.- Premis

Se sortegen un total de 3 premis (d’ara endavant, individualment, el “premi” i, conjuntament, els “premis”) que consisteixen en 1 iPad mini de 16 GB Wi-Fi.

Es lliurarà, com a màxim, un sol premi al mes durant el període de participació. Els premiats han de complir degudament els requisits que es recullen a la base TERCERA.

En el supòsit que des de la presentació d’aquestes bases i fins al moment del lliurament dels premis sorgeixin problemes derivats dels tràmits d’adquisició o subministrament que provoquin que no es pugui disposar del bé detallat en el paràgraf anterior, els premis se substituirien per productes de característiques semblants triats per ”la Cambra”.

TERCERA.- Àmbit subjectiu

3.1 Poden participar en el sorteig els socis del Club Cambra que compleixin els requisits que es detallen a continuació:

Requisit 1
Que el soci estigui donat d’alta en la Comunitat Online del Club Cambra i que accedeixi a la plataforma d’aquesta comunitat identificant-se amb les seves claus secretes personals. Aquest accés l’ha de fer a traves d’un navegador des de qualsevol dispositiu. A més, ha de clicar l’enllaç “Comprovar premi” que hi ha a la pàgina d’inici del servei.

Requisit 2
Que la participació descrita en el requisit 1 coincideixi amb el “moment guanyador” mensual durant el període de participació.

La descripció dels moments guanyadors s’estableix a la base QUARTA.

3.2 No poden participar en el sorteig, encara que compleixin els requisits expressats en l’apartat precedent (3.1):

- Els empleats de les Cambres de Comerç, ni els de les entitats participades per la Cambra.

- Els empleats de les empreses proveïdores d’algun dels processos o serveis necessaris per a aquesta promoció.

- Els socis del Club Cambra que encara no hagin accedit a la Comunita Online amb les seves claus secretes.

- La mateixa empresa no pot ser agraciada amb més d’un premi. En cas que una mateixa empresa sigui premiada dues vegades, només té dret a rebre el primer premi extret.

QUARTA.- Moments guanyadors

La promoció consisteix en la realització d’un sorteig, a través del mètode “Moment guanyador”.

Mitjançant un programa informàtic, de manera confidencial s’ha triat un “moment guanyador” mensual, que és el moment en què es clica l’enllaç “Comprovar premi” de tots els possibles durant el període de participació en la promoció.

Quan un soci clica l’enllaç “Comprovar premi” de la pantalla inicial de la Comunitat Online del Club Cambra, el programa informàtic que sosté el servidor de participació comprova si coincideix amb el “moment guanyador”, i així se li comunica al participant, el qual resulta guanyador del premi si compleix la resta dels requisits de les bases.

En el supòsit que en un “moment guanyador” no es produeixi cap participació, es considera el premi com a desert.

El servidor informa immediatament al soci de si la seva participació correspon a algun dels “moments guanyadors” i, per tant, si ha resultat o no guanyador d’un dels premis.

Són vàlides les quinze primeres participacions de cada soci en un mateix dia. Si hi ha més de quinze participacions, les que superin aquest nombre es desestimen com a participacions en el sorteig.

Per poder rebre el premi, el guanyador ha de complir els requisits establerts en aquestes bases.

La Cambra es reserva el dret de modificar com li convingui la data del sorteig o el procediment que s’estableix aquí.

CINQUENA.- Comunicació al premiat i formalització del lliurament

La Cambra comunica, a través dels mitjans que tingui (telèfon, carta, correu electrònic, etc.), al guanyador del sorteig, el premi obtingut i també el procediment per formalitzar el lliurament del premi segons el que estableixen aquestes bases.

El premiat disposa d’un termini determinat des de la notificació de la condició de premiat per posar-se en contacte amb la Cambra i manifestar per escrit l’acceptació del premi obtingut, moment en el qual se l’informa del procediment per formalitzar el lliurament del premi.

SISENA.- Canvi dels premis i renúncia o impossibilitat d’acceptació

Els premis del sorteig d’aquesta promoció no poden ser, en cap cas, objecte de canvi o compensació a petició del guanyador.

En cas que, per qualsevol circumstància, els premiats renunciïn al premi, o per qualsevol motiu no el puguin acceptar, perden el dret a obtenir-lo i es declaren deserts.

Els participants, pel sol fet de participar en aquesta promoció, accepten, en cas que resultin guanyadors d’aquest sorteig, que els seus noms es publiquin al lloc www.clubcambra.com, de forma provisional i prèvia a l’acceptació expressa, mitjançant la signatura del document corresponent.

SETENA.- Utilització publicitària del nom del guanyador

La Cambra, en el moment d’atorgar el premi al guanyador, ha de recollir el consentiment exprés del guanyador a l’efecte d’accedir a les seves dades personals i tractar-les amb la finalitat de promoure la celebració del sorteig, utilitzant per fer-ho el seu nom i la seva imatge, amb subjecció estricta a les obligacions que per a la Cambra es deriven de la Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei orgànica 1/1982 de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

VUITENA.- Període de reclamació

El període per interposar qualsevol reclamació relativa a la promoció, per a qui hi tingui dret, s’acaba 15 dies després de la data final del període de participació.

NOVENA- Fiscalitat dels premis

Als premis de la present promoció els seran aplicable les normes en vigor en el moment de l’acceptació del premi per part de la persona premiada contingudes en la Llei 35/2006, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i en el Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el seu reglament, en el cas de persones físiques; o bé en el Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de l’impost sobre societats, i en el Reial Decret 1777/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament, en el cas de persones jurídiques

En virtut de les normes esmentades, la Cambra efectuarà la retenció i l’ingrés a compte dels referits impostos, als quals estan subjectes aquests premis, i els beneficiaris han de facilitar a la Cambra la informació necessària per dur-lo a terme.

DESENA.- Acceptació de les bases

Els participants, pel mer fet de participar en aquesta promoció, accepten íntegrament les seves bases i el criteri de la Cambra pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió que se’n derivi.